KVKK AYDINLATMA METNİ

İşbu "Aydınlatma Metni" ile Infotech Academy olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun ("KVKK") madde 10 uyarınca, sizi kişisel verilerinizin işlenmesi, işlenen kişisel verilerinizin aktarılması, kişisel verilerinizin toplanma yöntemleri ve hukuki sebebi ile KVKK madde 11’de sayılan diğer haklarınızla ilgili bilgilendirmek istiyoruz. Sağladığınız tüm kişisel verilerin gizliliği ve güvenliği konusunda azami hassasiyet gösterdiğimizi ve bu verilerin korunması için gerekli tüm teknik ve idari güvenlik önlemlerini aldığımızı belirtmek isteriz. 

Infotech Academy olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi altta belirtilen amaçlar kapsamında, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde kaydedeceğimizi, saklayacağımızı, işleyeceğimizi, sınıflandıracağımızı, güncelleyeceğimizi ve KVKK ile ilgili mevzuatın müsaade ettiği ölçüde ve hallerde, işlendikleri amaca uygun olarak üçüncü kişilere açıklayıp aktaracağımızı bildiririz. Kişisel Verilerinizin İşlenme amacı Kişisel verileriniz, Infotech Academy olarak sunduğumuz hizmetlerden yararlanabilmeniz için KVKK ve ilgili mevzuatta düzenlenen temel prensiplere uygun olarak, açık rızanıza ve/veya tabi olduğumuz yasal mevzuat başta olmak üzere KVKK md. 5/2’de öngörülen diğer hallere bağlı olarak işlenmektedir. 

Infotech Academy’nin verdiği hizmetler dikkate alındığında, kişisel verileriniz eğitim öncesi/sonrası ve eğitim süreçlerimizde, üçüncü kişilerin taleplerinin karşılanabilmesi amacıyla, şirketimizin ticari faaliyetlerinin sürdürülmesi hedeflenerek işlenmektedir. Kişisel verileriniz işlenme amacına uygun bir şekilde uygun süre zarfında fiziksel ve elektronik ortamda güvenli bir biçimde saklanmaktadır. Bu vesile ile Infotech Academy’nin, KVKK dahil olmak üzere yasal mevzuatta öngörülen tüm yükümlülüklerine uygun davrandığını belirtmek isteriz. Kişisel Verilerinizin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz, Infotech Academy olarak eğitim hizmeti vermemiz ve eğitim sürecinin verimliliğine bağlı olarak, faaliyetlerimizin yürütülmesi amacıyla aşağıda belirtilen farklı kanallar vasıtasıyla toplanmaktadır.

Infotech Academy doğrudan sizin tarafınızdan iletilen kişisel veriler: Tarafımıza sizin ilettiğiniz tüm bilgi ve belgeler; Üçüncü kişilerden sizinle ilgili olarak toplanan kişisel veriler: Infotech Academy‘nin işbirliği yaptığı kurum ve kuruluşlar ve/veya müşterileri, çerezler ve benzeri teknolojiler vasıtasıyla topladığımız kişisel veriler. Kişisel verileriniz, Infotech Academy Genel Merkezi, şubeleri, Infotech Academy ve/veya anlaşmalı kurum internet siteleri ve benzeri diğer kanallar aracılığı ile otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanabilmektedir. 

Bu çerçevede kişisel verileriniz, KVKK md. 4/2’de öngörülen ilkeler ışığında açık rızanız alınması suretiyle veya md. 5/2 ve md. 6/3’te öngörülen durumların varlığı halinde, açık rızanız alınmaksızın işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. Kişisel Verilerinizin Aktarılması Şirketimiz yukarıda sayılan işlenme amaçları kapsamında elde ettiği kişisel verilerinizi açık rızanıza istinaden veya uygulanmakta olan mevzuat başta olmak üzere KVKK md. 5/2’de öngörülen diğer hallerde, KVKK’ md. 8 ve md. 9’da düzenlenen kişisel veri işleme şartlarına ve amaçlarına uygun olarak faaliyet amaçlarıyla sınırlı olmak üzere grup şirketlerimiz, doğrudan/dolaylı iş ortaklarımız, faaliyetlerimizin gereği anlaşmalı olduğumuz ve hizmet sunduğumuz müşteriler, tedarikçiler, iş ortaklarımız, yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketleri veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili diğer kurum ve kuruluşlar ile paylaşabilecektir. 

KVKK Madde 11 Uyarınca Haklarınız Öncelikle işlediğimiz ve/veya sakladığımız kişisel verilerinizin doğru ve güncel olması Infotech Academy olarak yürütmekte olduğumuz ticari faaliyetin niteliği sebebiyle önemlidir. Buna bağlı olarak kişisel verilerinizde herhangi bir değişiklik meydana geldiği takdirde en kısa sürede bizi bilgilendirmenizi rica ederiz. Diğer yandan kişisel verilerin sahibi olarak KVKK md. 28’de düzenlenen “İstisnalar” hükmünde öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla, KVKK md. 11 çerçevesinde haklarınız aşağıdaki gibidir: kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, KVKK md. 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış olması durumunda düzeltilmesini ve kişisel verilerinizin silinmesini ya da yok edilmesini talep ettiğiniz hallerde, bu işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme, kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde itiraz etme haklarına sahipsiniz. 

Bu kapsamda haklarınızı kullanırken taleplerinizi yazılı olarak Infotech Academy’ye iletmeniz gerekmektedir. Bunun için, başvurunuzu tamamlarken kimliğinizi tespit edici belgeler ile birlikte, kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren yazılı dilekçeniz ile şirketimizin Büyükdere Cad. Mecidiyeköy Mah. No:65/3 Şişli, İstanbul adresine bizzat başvurabilir veya bu talebinizi noter kanalıyla veya güvenli elektronik imzalı olarak Infotech Academy’ye a iletebilirsiniz. 

Kişisel veri sahibi olarak Infotech Academy’ye ait internet sayfasında işlem yapmadan önce yukarıda yer alan Kişisel Verilerin Korunması Politika Açıklamasını okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi, internet sayfası ve web sitesinde işlem yapmakla temin ettiğiniz kişisel verilerinizin işlenmesine ve paylaşılmasına rıza göstermiş sayılacağınızı gayri kabili rücu beyan, kabul ve taahhüt ettiğiniz anlaşılmaktadır.